Medlemsvilkår2018-04-18T17:33:04+00:00

Medlemsvilkår for asker treningssenter

Gjelder fra 01.01.2018

 1. SOM MEDLEM VED asker treningssenter (ats) HAR DU FØLGENDE RETTIGHETER OG PLIKTER:

  ats:

 • vil foreta ID- og adgangskontroll.
 • kan når som helst foreta medlemskontroll av besøkende i senteret.
 • skal etter beste evne tilrettelegge trening/mosjon slik at det gir best mulig utbytte for medlemmet.
 • vil til enhver tid holde apparater og lokaler i best mulig stand.
 • kan med forvarsel holde stengt eller redusere tilbudet og åpningstidene i forbindelse med ferieavvikling, helligdager og liknende. Dette baseres på beregninger gjort av kundenes etterspørsel og besøkshyppighet.
 • fraskriver seg et hvert ansvar for tap og skader på personer eller gjenstander som oppstår under, eller som følge av opphold på senteret, herunder tap og skader på klær og personlige eiendeler, med mindre senteret har opptrådt uaktsomt.
 • fastsetter de reglene som gjelder i senteret.
 • ønsker, på grunn av sikkerheten, at barna oppholder seg i lokalet forbeholdt dem. Dette betyr at barn ikke kan oppholde seg i express-senteret, da det ikke finnes lokale for barn her.

Medlemmet:

 • er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte fasilitetene i senteret.
 • forplikter seg til å følge de anvisninger og regler som gis av senterets ansatte til enhver tid.
 • plikter å oppgi ny adresse ved flytting, endring av navn, bankkonto m.m.
 • kler seg anstendig på trening, hvilket vil si unngå å vise unødvendig mye hud og/eller bruke plagg som sjenerer andre. Av respekt til andre medlemmer lar man være å søle til treningsutstyret med kroppsvæsker og tørker alltid etter seg når man er ferdig med utstyret.
 • unngår å lage unødvendig støy av respekt til andre som trener her og holder til i bygget for øvrig. Medlemmer setter utstyr og vekter kontrollert ned til bakken og lager heller ikke unødige kroppslyder som forstyrrer medlemmer og ansatte.
 • må betale kr 200 (drop-in time) ved innslipp av personer som ikke er medlem av asker treningssenter.
 • må betale kr 1000 for skap som på egenhånd er brutt opp.
 • må, ved endring av bankkonto, se til at medlemmets bankforbindelse trekker månedlig AvtaleGiro-beløp fra riktig konto.
 • kan ikke overdra sitt personlige medlemskap til en annen person.
 • er over 15 år. Dette er aldersgrensen for asker treningssenter sine sentre. Ved innmelding av personer mellom 15 og 18 år kreves foresattes oppmøte og signatur.
 • plikter å oppgi endring av medlemsstatus hvis aktuelt. F.eks. om medlemmet ikke lenger er student eller har byttet jobb fra en bedrift med avtale hos ats, skal dette opplyses om.
 • skal frivillig la seg dopingteste ved mistanke. Ved positiv dopingprøve vil medlemskapet opphøre med umiddelbar virkning.
 • skal i tilfelle brann i senteret avslutte treningen umiddelbart og forlate lokalet via nærmeste nødutgang. Det er medlemmets ansvar å lokalisere og gjøre seg kjent med de til enhver gjeldene rømningsplaner.
 • husker at det er 24 timer avbestillingsfrist for booking av Personlig Trener og Fysioterapi. Medlemmet blir belastet for bestillingen om fristen ikke overholdes.

 

 1. GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER
 • Medlemskap gjelder fra innmeldingsdato og i 12 betalende måneder med mindre annet er oppgitt. Etter bindingstidens utløp går medlemskapet over til et løpende avtaleforhold, dersom medlemmet ikke selv sier opp avtalen. Se punkt 6 om oppsigelse.
 • Ved overgang fra ordinær avtale til bedriftsavtale binder medlemmet seg for minimum 12 nye betalende måneder. Medlemskapet er bundet til medlemmet. Om medlemmet har en bedriftsavtale og arbeidsforholdet til den aktuelle bedriften opphører, overføres medlemskapet automatisk til ordinært medlemskap. Medlemmet betaler ordinær medlemsavgift fra tidspunkt for overgang dersom ikke medlemskapet sies opp innen 14 dager etter ats har informert om overføringen.
 • I medlemskapet inngår tilgang til barnepass i 1,5 time av gangen. Dette gjelder utelukkende ved trening hos ats, men ikke ved bruk av andre tjenester i Lensmannslia 4 (eksempelvis frisør eller ats Klinikk).

 

 1. FRYS AV MEDLEMSKAP

En kontrakt uten full fleksibilitet kan fryses ved følgende grunner:

 • sykdom som er dokumentert ved legeattest og som medfører at man ikke kan trene.
 • svangerskap som medfører at man ikke kan eller ønsker å trene.
 • utstasjonering i jobb eller studier som er dokumentert.

Det gis ikke frys eller fritak for betaling ved ferieavvikling. Frys av medlemskap må være fastsatt og godkjent før fryseperioden starter, og dokumentasjonen må følge fryssøknaden. Frys må søkes innen 1. i den måneden det gjelder. Søknadsskjema fås på senteret. Frys av kontraktsperiode gjelder minimum 1 måned og maksimum 12 måneder. Bindingstiden forskyves med like mange måneder som det gis fritak for, slik at medlemskapets varighet blir minimum 12 betalende måneder. Betaling kan avvike fra fryseperiode, men utgjør like mange måneder. Frys er ikke godkjent før man mottar skriftlig bekreftelse fra medlemsadministrasjonen. Frys kan ikke tilbakeføres. Ved innvilget frys av medlemskontrakt påbeløper et beløp for frys i gjeldende periode. Medlemskapet kan fryses maksimalt i tolv (12) måneder. Ved oppsigelse under fryseperiode bortfaller ikke kontraktens oppsigelsesmåned/-periode.

 

 1. BETINGELSER FOR TRENINGSAVTALE

Ved innmelding ble det betalt for resten av inneværende måned, kommende måned samt administrasjonsavgift. Medlemmet betaler treningsavgift uavhengig av treningsmengde. Prisen som fremgår av en medlemsavtale med 12 måneders binding gjelder hele bindingstiden. Etter dette kan prisjustering forekomme med 30 dagers varsel.

 

4.1 Ungdom 15-17 år

Medlemmer mellom 15 og 17 år må gjennomføre ats’ styrketreningskurs over fire timer. Dette er for å kvalitetssikre at medlemmene får nødvendig kunnskap og oppfølging. Se priser, påmelding og info om kurset på www.askertreningssenter.no. Dette gjelder samtlige medlemmer i denne aldersgruppen uansett individuelle forutsetninger. Vedvarende mangel på kurs kan gjøre at medlemskapet stanses.

 

 1. OM AVTALEGIRO

AvtaleGiro er et fast betalingsoppdrag som medlemmets bank utfører på oppdrag fra medlemmet selv. AvtaleGiro-fullmakten til banken kan når som helst tilbakekalles av medlemmet. Blir fullmakt til AvtaleGiro tilbakekalt før oppsigelsestiden er utløpt og før siste betaling er foretatt i henhold til medlemsavtalen, vil senteret kunne kreve inn utestående beløp for gjenstående kontraktsperiode. Det er medlemmets ansvar å sørge for at avtalegiroen er aktiv. Det er ikke mulig å bytte betalingsform under bindingstiden. Alle medlemskap på selges med avtalegiro om dette brytes vil medlemmet motta en faktura med et fakturagebyr.  Om medlemmet ikke har dekning på konto, sender senteret purring videre via vår inndrivelsespartner Crone. Det vil da påløpe faktureringsavgift og purregebyr. Alle innsigelser mot purrefaktura/krav gjøres til Crone direkte: post@crone.com / tlf. 815 66 360.

 

 1. OPPSIGELSE AV MEDLEMSAVTALEN

Oppsigelsestiden er én (1) måned regnet fra første månedsskifte etter datoen oppsigelsen er mottatt av senteret, per e-post sendt til adm@askertreningssenter.no. Dersom kontrakten skal opphøre etter bindingstiden på 12 måneder, må oppsigelsen skje før eller innen utløpet av den 11. I måneden. All oppsigelse skjer via e-post, og medlemmet skal innen 14 dager få informasjon om at oppsigelsen er registrert og når siste betaling og treningsdato vil være. Dersom ovennevnte informasjon ikke mottas innen 14 dager fra levert oppsigelse, må medlemmet selv ta kontakt med asker treningssenter. Medlemskapet kan avsluttes før bindingstiden er ute dersom medlemmet av dokumenterbare årsaker ikke kan trene på senteret. Søknad om oppsigelse av medlemskapet i kontraktsperioden sendes til adm@askertreningssenter.no, og oppsigelsesgrunnen må dokumenteres.

 

 1. ASKER TRENINGSSENTER AVSLUTTER MEDLEMSKAPET

asker treningssenter forbeholder seg retten til å si opp medlemsavtalen med medlemmet dersom medlemmet foretar vesentlig brudd på senterets interne retningslinjer:

 • ved tyveri eller hærverk på senteret
 • ikke oppfylt aldersgrense
 • ubetalt medlemsavgift i 2 måneder eller mer
 • dersom helsemessig tilstand kan ta skade av asker treningssenters tilbud
 • på en eller annen måte opptrer mot asker treningssenters interesser og formål
 • opptrer truende overfor øvrige medlemmer eller ansatte
 • ikke overholder trivselsreglene etter anmodning fra de ansatte
 • slipper inn personer som ikke er medlemmer

 

 1. PERSONOPPLYSNINGER

Medlemmet samtykker i at asker treningssenter får samle inn og registrere informasjon om medlemmet i henhold til personvernopplysningsloven i den grad det er nødvendig for gjennomføring av medlemsavtalen. Ved å oppgi e-postadresse og telefonnummer samtykker medlemmet at det kan få tilsendt medlems- og markedsføringsinformasjon fra asker treningssenter. Medlemmet kan reservere seg mot dette. asker treningssenter AS følger Datatilsynet sine direktiver og vil derfor slette personopplysninger 6 måneder etter avsluttet medlemskap dersom alle betalinger er fullført.

 

 1. ENDRING AV MEDLEMSVILKÅR

asker treningssenter kan endre medlemsvilkårene. Slike endringer kunngjøres gjennom oppslag på senteret. Medlemmet er bundet av de endrede medlemsvilkårene dersom medlemmet ikke sier opp medlemskapet innen 14 dager etter at nye medlemsvilkår er kunngjort. Slik oppsigelse gjelder bare vesentlige endringer.

 

 1. ANTIDOPING NORGE

asker treningssenter har inngått avtale om Rent senter med Antidoping Norge fordi vi ønsker et rent, sunt og helsefremmende treningsmiljø på våre treningssentre. Vi tolererer absolutt ingen bruk av dopingmidler blant våre kunder. Som medlem av asker treningssenter tar man avstand fra bruk av dopingmidler og er kjent med at bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av medlemsavtalen som gir asker treningssenter rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning.

 

Ved å signere denne avtalen forplikter medlemmet seg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre. Medlemmet skal være kjent med at lista til enhver tid finnes på www.rentsenter.no.

 

asker treningssenter har inngått avtale med Antidoping Norge om gjennomføring av dopingkontroll. Der senteret registrerer tegn og symptomer på bruk av dopingmidler er medlemmet innforstått med at vedkommende vil bli innkalt til samtale. Under samtalen vil den mistenkte bli forelagt en avtale om dopingkontroll som forplikter han eller henne til å avgi dopingprøve mens vedkommende befinner seg på treningssenteret. Dersom erklæringen ikke signeres, anses det som et vesentlig mislighold av medlemsavtalen, og asker treningssenter har anledning til å heve avtalen. Gjeldende fra 1. juli 2013 er all bruk av dopingmidler kriminalisert etter Legemiddelloven, § 24 a. Bruk av – eller mistanke om bruk av dopingmidler på asker treningssenter kan bli politianmeldt.


 

Medlemsvilkår SPA

Retningslinjer barnepass